Версия для слабовидящих
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

факультети

Машинасозлик факултетида ривожланаётган илмий йўналишлар рўйхати

 

·           ресурс тежамкорлиги технологияларини ишлаб чиқиш,   транспорт, авиация, космик тизимлари  махсулотларини ишлаб чиқаришнинг технологик тайёрланиши;

·           ахборот таъминоти ишланмалари, хамда машинасозлик саноатида бошқарув тизимлари ишланмалари

 

  • наноструктуралашган композицион ва биомослашувчан материаллар хусусиятлари тадқиқотлари ва факлланишининг илмий асослари ишланмалари

 

  • махсус технологиялар ва конструкциялар мақбуллиги асосида машинасозлик махсулотларига берилган  эксплуатацион характеристикалари таъминоти

 

  • машинасозликда мураккаб техник юзалари шаклланувини геометрик моделлаштириш

 

электроника ва наноэлектроника технологик муаммоларининг ечимлари


Амалий ахборот технологияларининг халқаро факультети

 

Амалий ахборот технологияларининг халқаро факультети Гагарин Ю.А. номли СДТУ энг ёш факультети. У 1998 йилда асос солинган компьютер технологиялари таълими маркази қошида 2008 йили ташкил этилган. Факультетда таълим олишнинг ўзига хослигиги, бугунги кунда замонавий бизнес юритишдаги  ахборот технологияларининг мухимлигини  амалий ўртишликга қаратилган.

 

·         Бошқарув ва масалалар мақбуллигида ахборот интеллектуал тизим тақсимотлари модели, усул ва созловлари.

 

  • Data Mining моделлари ишланмалари, усуллари ва дастур таъминоти.

 

·         Оммавий коммуникация ва ижтимоий-иқтисодий тизимларда ахборот технологиялари.

    

Захира интеграцияси назария асослари семантик муносабат асосларида Қурилиш-архитектура-йўл институтининг илмий-педагогик мактаблари

   

Таваккалчилик назарияси хисоби ва харакат хавфсизлиги таъминоти шароитида автомобил йўлларни лойихалаш, қуриш ва улардан фойдаланиш.

Транспорт қурилмаларининг замонавий хисоб-китоб услублари, лойихалаши, қурилиши, фойдаланиши, мониторинги, диагностикаси, ремонти ва таъмири.

Қурилиш материалшунослиги: таркиби,структураси, хусусиятлари, технологиялари.  

 

Худудларни дизайнер-архитектуравий мухитини ривожлантириш муаммолари.

 

Сув ўтказиш ва тозалаш қурилмаларининг гидравлик хисоб-китобини мукаммаллаштириш услублари, суюқлик харакатини математик моделлаш ва конструкция элементлари билан ўзаро динамик таъсири.

 

Шахар қурилиши тизимларини ривожлантириш қонунчилигини ўрганиш ва худудларнинг меъморий-тарихий меросинининг тахлилини қилиш илмий мактаби.

 

«Иншоот-пойдевор» тизими математик модели ва янги экологик хавфсиз граждан ва саноат қурилиш объектларини яратуви, технологияси, ташкили ва барпо этилиши.

Қурилиш иқлим техникасида энерготежамкор тизимлар, газиссиқлик таъминоти

Юпқадевор майдонлари тизими хисоб-китоби вазифаларини амалга ошириш услублари.


Иқтисод ва менежмент факультетининг илмий йўналишлари

 

Инновацион иқтисод шароитида муносиб мехнат концепцияларини назарий асосларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш механизмлари.

 

Корхона фаолиятида логистик муаммоларнинг назарий-услубий асосларини ишлаб чиқиш. 

 

Бошқарув жараёнининг турли даражаларида ижтимоий-иқтисодий тизимнинг инновацион риводланиши.


Ижтимоий-гуманитар факультетининг илмий йўналишлари

 

Маданиятлараро коммуникациялар миллий хавфсизлик таъминоти омили сифатида.

Жамият ривожланиши модернизацияси шароитида инсон муаммолари ечимлари.

Шахснинг мехнат субъекти сифатида шаклланишида психологик кузатув жараёни.

Шахар ва худудий ривожланишда глобализация: россия жамияти хамжихатлигининг шаклланиши.

Назарий ва тарихий маданиятшуносликда синергетик парадигма. 


Физика-технология факультети қуйидаги профилларда (кесимларда) талабаларни тайёрлайди:

 

«Техник физика»:

Профиль 1: «Физикавий оптика  ва квант электроникаси».

Лазер техникаси ва тола-оптик тизимларини ишлаб чиқиш ва фойдаланиш.

             Профиль2:«Физик-кимёвий материалшунослик».

Принципиал янги функционал, ноёб эксплуатацион ва технологик хусусиятли конструкцион материаллни ишлаб чиқиш, қўллаш (нанокомпозитли ва наноструктурлаштирилган материаллар).


«Амалий математика ва информатика»

 

     Қурилиш маҳсулотлари, конструкциялари, машиналар, кемасозлик, автомобилсозлик, аэрокосмик техника аппаратлари ва алохида махсулотларини математик моделлаш.

 

«Тизимли тахлил ва бошқарув»

Ахборот технологияларидан фойдаланган холда тизимларни моделлаш, лойихалаш ва тахлил қилиш. 


Энергетика факультети бўйича илмий-педагог (гурухлар) рўйхати.

Энергетик мажмуаларда теплоэнергетик қурилмаларни яратиш ва ривожлантириш борасида олиб бориладиган тизимли тадқиқотлар.

Диэлектрик материаллар ва махсулотларни интенсификация технологияси жараёнида СВЧ комплекти электротехнологик ускунасининг характеристикаси тадқиқоти, назарияси яратилиши.

Электрон ва электротехник асбоб ва ускуналарининг автоматлашган лойихалантирилиши ва математик моделлаш.

Комплекс минералоорганик ашёнинг қайта ишлови, нефт-кимё иссиқлик технология жараёни, нефт-газга ишлов бериш илмий асосларини ишлаб чиқиш.

(сланцев Поволжья).

Электр энергияни ишлаб чиқариш, узатиш, тақсимлаш, тубдан ўзгартириш ва қўллаш самарадорлигини ошириш.